Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Prijzen in Euro tenzij anders vermeld.
 2. De factuur is betaalbaar op ons adres.
 3. De prijzen en de verkoopsvoorwaarden verbinden ons niet voor volgende orders.
 4. De factuur dient contant betaald te worden.
 5. Alle goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.
 6. Alle goederen reizen steeds op gevaar en risico van de koper, zelfs bij franco levering. In geval van beschadiging of tekort dient de koper onmiddellijk klacht neer te leggen bij de vervoerder.
 7. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de verborgen gebreken van de geleverde koopwaar. Ieder vastgesteld gebrek bij de levering kan niet verder reiken dan het gewoonweg vervangen van de geleverde waren. De te vervangen goederen blijven steeds eigendom van de verkoper.
 8. Bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn :
  a) is er bovendien verschuldigd, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een intrest van 15 % vanaf de factuurdatum en een verhoging van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 100,00 Euro. Er worden geen bestellingen meer uitgevoerd indien er openstaande facturen zijn.
  b) kan Golden Bottle steeds goederen terugnemen uit haar gamma ten bedrage van het openstaand saldo en dit met toepassing van een afhouding van minimum 20 % voor kosten en administratie.
 9. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.
 10. Dit geldt ook voor de wisselbrieven die betrekking hebben op de factuur.
 11. Alle klachten dienen schriftelijk te geschieden en binnen de 48 uur.
 12. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zonder verplichtingen en uiteraard
  afhankelijk van de voorraad. Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Vertraging in onze leveringen kan niet als reden tot weigering van de bestelde goederen worden ingeroepen en geeft evenmin recht op enige schadevergoeding, tenzij andersluidend akkoord. Alle gevallen van overmacht verlenen ons het recht de bestelling te vernietigen of de uitvoering ervan te verdagen.
 13. Tenzij andersluidend akkoord zijn de verzendingskosten altijd ten laste van de koper.
 14. Het transport van de goederen gebeurt op risico van de koper. Dit onverminderd het gebeurlijke verhaalrecht van Golden Bottle en de klant op de vervoersmaatschappij zo het vervoer niet door Golden Bottle wordt gedaan.
 15. Verkochte en geleverde goederen worden slechts in ongeschonden staat teruggenomen na akkoord van Golden Bottle en in ieder geval met een minimum aftrek van 20% op de gefactureerde prijs. De vervoerskosten blijven ten laste van de koper.
 16. Bij een totaal gebrek aan betaling wordt het volledig resterend bedrag van hetgeen de schuldenaar bij ons in rekening heeft onmiddellijk opeisbaar. Het geeft ons tevens het recht de lopende zaken te verbreken zonder formaliteiten en met voorbehoud van schadeloosstelling en verwijlintresten.
 17. Checks aan toonder, van derden, overschrijvingen of andere betalingsopdrachten, overhandigd aan de afleveraar worden niet als betaalmiddel beschouwd.
 18. Deze voorwaarden primeren steeds op tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, behalve wanneer door ons andere voorwaarden worden toegestaan.